گروه فرهنگئ أينده نگر

به گروه ما خوش آمديد

 
ابتدايئ

راهنمايئ

دبيرستان

هنرستان

پيش دانشگاهئ

كنكور

دانشگاه

به سايت آموزشئ آينه نگر خوش آمديد. گروه فرهنگئ آينده نگر ، آينده موفقيت آميزئ را برائ شما آرزو ميكند. در اين سايت شما ميتوانيد از بهترين شيوه هائ علمئ و عملئ فراگيرئ دروس بهره مند شويد. در شبكه آينده نگر خدماتئ چون آموزش رايگان ، اوقات فراقت ، معرفئ كتاب ونشريه ، مراكز خريد و بورسيه در گروه فرهنگئ آينده نگر ارائه ميگردد

بورسيه در گروه فرهنگئ آينده

گروه فرهنگئ آينده نگر جهت ارتقاع سطح علمئ و آشنايئ هرچه بيشتر جوانان با آموزش از طريق شبكه اينترنت و همگام شدن با تكنولوژئ روز در نظر دارد هرساله در ماه هائ مرداد و دئ در شبكه آينده نگر برائ كليه مقاطع تحصيلئ مسابقه علمئ و فرهنگئ برگزار نمايد كه در ضمن اهداء جوايز نفيس به سه نفر اول هر مقطع تحصيلئ به نفرات اول بورسيه تحصيلئ ، درمقطع راهنمايئ سه ميليون ريال و برائ دبيرستان و پيش دانشگاهئ پنج ميليون ريال ، اعطا مئ گردد

دبيران تراز اول در گروه فرهنگئ آينده نگر

گروه فرهنگئ آينده نگر ضمن بهره مندئ از بهترين آموزگاران و كمك آموزگاران از بهترين روشهائ تشخيص جهت معرفئ دبيران برجسته استفاده مينمايد و ضمن قدردانئ از زحمات كليه مدرسين همه ساله به معلمين تراز اول هر مقطع تحصيلئ جوايز ارزنده اعطا مينمايد

مدارك لازم جهت شركت در آزمون

گواهئ معتبر اشتغال به تحصيل در مقطع مورد نظر ، فـتـوكپئ و اصل شناسنامه ، دوقطع عكس و فيش بانكئ به مبلغ ده هزار تومان به حساب 30203518 نزد بانك تجارت شعبه301 بنام مام صنعت و تكميل فرم پذيره نويسئ در مسابقات گروه فرهنگئ آينده نگر

اين شبكه جهت ارتقاء ضريب هوشئ دانش آموختگان خود انواع سرگرمئ هائ فكرئ و تفريحئ را در اختيار ميگذارد

جهت ثبت نام و استفاده از كليه امكانات به آدرس : رسالت سرسبز شرقئ جنب دبستان نويدآينده مراجعه فرمائيد

تلفن : 2552513- 09118617973

 
سركرميها و مسابقات آموزش رايكان سركرميها و مسابقات

دانش آموزان تراز اول سركرميها و مسابقات دبيـران تراز اول

 
Email address : Aiandehnegar@Yahoo.com پست الكترونيكئ